ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kmutt.salc