ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4