SALC News
ร.ร.จิตรลดา(สายวิชาชีพ) เยี่ยมชมศูนย์ฯ วันที่ 19 ส.ค.2553 (2010-08-26 11:08:09)
สถาบันภาษา มข. เยี่ยมชมศูนย์ฯ วันที่ 6 ส.ค. 2553 (2010-08-25 11:15:53)
บรรยายพิเศษ โดย ครูพี่แนน วันที่ 5 ส.ค. 2553 (2010-08-25 11:15:33)
ความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยทุน British Council Research Award (2010-02-26 00:00:00)
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรกองทัพอากาศ วันที่ 25-26 มกราคม 2553 (2010-02-26 00:00:00)
The 8th SALC Festival 3Prajom@KMUTT (2009-08-28 00:00:00)
มอ. และ มช.เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ (2009-06-13 00:00:00)
คณะบุคคลเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (2008-01-16 00:00:00)