Writing for The Real World

Notice: Undefined offset: 3 in /home/salc/domains/salc.kmutt.ac.th/public_html/2022/viewNews.php on line 41 Notice: Undefined offset: 1 in /home/salc/domains/salc.kmutt.ac.th/public_html/2022/viewNews.php on line 42
Slider 1

Writing for The Real World

Writing for The Real World
---------------------------------------

มาเรียนรู้การใช้คำศัพท์ สำนวน และฝึกฝนการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลให้ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในบริบทของการเรียน การสอบ และการทำงานในอนาคต

Recent News: