กิจกรรม : Film Appreciation

Slider 1

Film Appreciation


Film Appreciation
--------------------------------
มาฝึกพัฒนากระบวนการคิด (critical thinking) ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อความหมาย ไม่ว่าจะเป็นrnทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สังคมการเมือง รวมถึงวิถีชีวิตที่แสดงออกผ่านตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent News: