Speaking for The Real World

Slider 1

Speaking for The Real World


Speaking for The Real World
--------------------------------------------
มาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆrnที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมถึงการฝึกสนทนาทางโทรศัพท์ และการฝากข้อความเป็นภาษาอังกฤษrnกิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent News: