คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มจธ. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์

08 Sep 2022