วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     

วันที่ 20 สิงหาคม 2551: กองบัญชาการการฝึกศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศ

   วันที่ 21 เมษายน 2551: คณะกรรมการศูนย์ฯภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  วันที่ 21 มกราคม 2551: กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2550: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา