ระเบียบการใช้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

• ระเบียบค่าสมัครสมาชิกศูนย์ฯ

   ผู้ใช้บริการ

ค่าบริการ
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย                                
20 บาท/ปี
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ไม่เสียค่าบริการ
3. บุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
20 บาท/ปี

• ระเบียบการยืม-คืน

ประเภทสมาชิก
ระเบียบการยืม-คืน
1. นักศึกษา
2. บุคลากรภายนอกคณะศิลปศาสตร์
3. บุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
           ยืมออกรวมกันได้ไม่เกิน 4 ชิ้น
4. บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์
           ยืมออกรวมกันได้ไม่เกิน 15 ชิ้น

รายการยืม

ประเภทสมาชิก

ระเบียบการยืม-คืน

ระยะเวลา

1. การยืมกลับบ้าน

   1.1 หนังสือ                     
1. นักศึกษา
2. บุคลากรภายนอกคณะศิลปศาสตร์
3. บุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย                      
ยืมออกได้เฉพาะหมวดที่ศูนย์ฯอนุญาตให้ยืมได้
** หนังสือ/สื่อที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกได้แก่ หนังสือหมวด REF, DIC สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง, พจนานุกรม,สารานุกรม                         

1 สัปดาห์
              

 

4. บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ 

ยืมได้ทุกหมวด

1-16 สัปดาห์

   1.2 สื่อโสตฯ 1. นักศึกษา
2. บุคลากรภายนอกคณะศิลปศาสตร์
3. บุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

- ยืม VCD (หมวด ST) 
                                     
- ยืม VCD หมวด CALL
(ใช้ได้เฉพาะในศูนย์ฯ)

1 สัปดาห์

-

 

4. บุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ 

 ยืมได้ทุกหมวด

3 วัน

   1.3 สื่อการเรียนรู้ด้วย
        ตนเอง
 (SALCMaterials)           

ยืมได้เฉพาะบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์ 

ยืมได้ไม่เกิน 5 ชิ้น
*หากต้องการยืมมากกว่าจำนวนที่กำหนด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 

3 วัน 

 2. การยืมชั่วคราว

ทุกประเภท 

 ยืมออกได้เฉพาะหมวดที่ศูนย์ฯอนุญาตให้ยืมได้ และนำมาคืนภายในวันเดียวกัน

1 วัน 

                                                                                                                              

• ค่าปรับ

รายการยืม

ค่าปรับ
สำหรับสมาชิกประเภทที่ 1,2,3      

ค่าเสียหาย

(กรณีชำรุด หรือ สูญหาย)
สำหรับสมาชิกทุกประเภm

หมายเหตุ

1. การยืมกลับบ้าน
   1.1 หนังสือ                          

เล่มละ 2 บาท/วัน

ซื้อคืนภายใน 14 วัน หรือจ่าย 3 เท่าของราคาหนังสือ/สื่อ

ตามราคา ณ ราคาปัจจุบัน

   1.2 สื่อโสตฯ
ชิ้นละ 20 บาท/วัน

ชิ้นละ 100 บาท

 -

2. การยืมชั่วคราว

ชิ้นละ 20 บาท/วัน

จ่าย 3 เท่าของราคาหนังสือ/สื่อ

ตามราคา ณ ราคาปัจจุบัน