หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรามีสื่อชุด การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่แนะนำวิธีการ และขั้นตอนการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ 

clik: http://arts.kmutt.ac.th/salc/cai/sola_cai3_3.swf